Memorandum om aktionen kring COP15 den 16:e December

Memorandum om aktionen kring COP15 den 16:e December

Olydiga på marsch mot avspärrningarna vid Bella Center vid EU-toppmötet 2002, foto Copyleft  Tord Björk

Detta har diskuterats av medlemmar i klimatgruppen inom Miljöförbundet Jordens Vänner. Det har ännu inte diskuterats och beslutats av styrelsen.

Det har rests frågor kring formerna för massaktionen vid Bella Center den 16:e december som har utlysts av Climate Justice Action.

Följande principer kan vara användbara:

1. Det skall finnas ett politiskt mål med aktionen som är genomförbart.

2. Målet är att skapa en samordnad aktion som överbryggar klyftan mellan insida och utsida av konferensen med hjälp av personer både inifrån och utifrån som presenterar krav på global social rättvisa i relation till klimatkrisen.

3. FN har legitimitet i Danmark och hos massrörelser från syd.

4. Kravet att COP15 blir en tillfällig plattform för kollektiva röster från utsidan och speciellt från syd är legitimt.

5. Trycket som de rika länderna utövar mot de fattiga länderna i förhandlingarna gör det nödvändigt att använda sig av massaktioner för att stödja röster som är fria från detta externa tryck.

6. Det är nödvändigt att aktionen blir förutsägbar för deltagarna.

7. Det är fördelaktigt om aktionen blir oförutsägbar för de som motsätter sig rättvisa klimatkrav.

8. En nyckel till framgång är representanter från massrörelser i syd samt vissa officiella delegationer och radikala icke-statliga organisationer inom förhandlingarna som stödjer rättvisa klimatkrav.

9. En annan nyckel är massdeltagande i aktionen.

Dessa principer och det politiska målet är inte möjliga att nå enligt den metod som presenterades på Climate Justice Actions möte i Juni. För det första är det inte praktiskt möjligt för en massaktion för att helt ta över COP15 under en dag. Detta både på grund av polisens legitima reaktion på ett sådant mål och den fysiska situationen runt Bella Center, som gör det omöjligt att komma in i byggnaden på det sätt som har föreslagits. Detta har redan provats utan framgång under EU-mötet i december 2002. Vidare så ser många organisationer som stödjer rättvisa klimatkrav en sådan form av aktion som kontraproduktiv och endast ledande till våldsamheter. Det nödvändiga massdeltagandet från både in- och utsida kommer inte vara möjligt att uppnå.

Att vara oförutsägbar för motståndarna till rättvisa klimatkrav

För att bli oförutsägbar för motståndarna till rättvisa klimatkrav är det nödvändigt att bygga kring den unika möjligheten att genomföra en kombinerad inside-utside-aktion. En aktion där den huvudsakliga kollektiva styrkan kommer från massdeltagande på utsidan och oförutsägbarheten i hur väl legitima röster från utsidan, särskilt från syd, kan få stöd från allmänheten och röster inne på konferensen. Det politiska priset för konferensens organisatörer måste vara så högt att de måste låta åtminstone en kärngrupp från massaktionen, med en majoritet från syd, att använda COP15 som en plattform för sitt budskap. Alternativet om möjligheterna att ta sig in är uttömda och politiskt omöjliga trots påtryckningar och förhandlingar på platsen är ett massmöte vid avspärrningen utanför Bella Center med personer från inifrån och utifrån konferensen, för att på det sättet skapa en tillfällig plattform som i praktiken blir ett fokus i COP15 processen.

Att skapa en plattform på insidan var möjligt under FN-mötet för hållbar utveckling i Bergen 1990 för industriländer. Då omringades konferensen av demonstranter som hindrade deltagarnas passage till en middagsbjudning. Till slut bjöds bland annat aktivister från rörelsen mot Union Carbide i Bhopal, Indien och en från ett industriland in för att framföra aktionens krav på konferensen. I Köpenhamn kommer antalet demonstranter och antalet delegater vara mycket större och även spänningarna mellan rika länder och länder från syd mycket större, vilket öppnar för både fler möjligheter och förstärker behovet av välinformerade beslut. Med en aktion som fokuserar på politiska mål och dynamiken som en allians mellan
massaktionen och grupper på insidan är det möjligt att skapa en situation som för fram budskapet att lösningen på klimatkrisen är endast möjlig genom social och global rättvisa.

Att vara förutsägbar för deltagarna i massaktionen

För att bli förutsägbar för deltagarna, vilket bland annat rörelser från syd har efterfrågat, är vissa förutsättningar nödvändiga. Det är viktigt att understryka att danska myndigheter och politiska partier trappar upp ett repressivt politiskt klimat mot aktivister. Därför har bötessumman för konfrontation med polisen tiodubblats, en ny lag har som gjort det möjligt att frihetsberöva personer har antagits och media gör sitt bästa för att utmåla övertygade aktivister som våldsamma. Polisen i allmänhet är känd för att ha varit brutal och oförutsägbar vid många tillfällen och allmänheten är känd för att inte reagera på polisbrutalitet mot demonstranter.

För det första är den typ av strikt icke-våldsprincip som inkluderar att inte svara på upptrappning från polisens sida som var en del av beslutet på CJA-mötet i juni bra. Dessa principer har i praktiken varit framgångsrika vid Shut it down-aktionen mot ett kolkraftverk i Köpenhamn, där polisen men inga demonstranter kom att använda våld. Denna aktion hade en fördel av att vara mycket homogen, men så kommer inte vara fallet i december. Den strikta icke-våldsprincipen är helt nödvändig för att skapa brett stöd för aktionen och minska riskerna för polisbrutalitet när världens framtid förhandlas om vid COP15 och röster från utsidan har legitima krav som måste bli hörda.

Det är nödvändigt att kräva en dialog med polisen för att stärka aktionens politiska position och genom detta göra aktionen mer förutsägbar. Man kan inte nödvändigtvis lita på att polisen gör som de har sagt, men priset för repression mot en aktion blir högre genom att kräva dialog. Om polisen vägrar och insisterar på en anti-dialogpolicy, vilket varit vanligt i Danmark är det nödvändigt att kräva en sådan av de politiska partierna. Det bör vara tydligt vem som har ansvar för att inte vilja ha någon dialog. Det är också användbart att begära tillstånd att gå till Bella Center. Men frågan om tillståndet att gå till Bella Center är mindre viktigt. Aktionen har en legitim orsak och myndigheter skall inte tillåtas att bestämma om den kan äga rum kring Bella Center eller inte. Man bör ansöka om tillstånd, men om detta inte ges bör man ställa krav på dialog med polisen.

Minska interna konflikter genom att synliggöra dynamiken mellan inne och ute.

Metoder att vidare minska polariseringen och försöken att splittra opinionen för rättvisa klimatkrav kan också motverkas med andra medel. Det som skapar styrka i aktionen är dynamiken mellan inne och ute vid Bella Center och massdeltagande som fokuserar på det legitima hos den globala majoriteten. Att stödja representanterna från syd genom att snarare klä sig som ursprungsbefolkning från syd snarare än som ung europeisk militant kan vara en metod att stödja aktionens mål. Att involvera olika grupper i Köpenhamn och internationella gäster i att framföra aktionens krav samt att skapa synlig och bred representation är vikigt för att utmana hotbilden som våra motståndare försöker lyfta fram. Det är nödvändigt att ta i beaktande att FN i Danmark ses som legitimt så att ifrågasätta FN som helhet eller själva konferensen i sig kommer inte att få stöd. Detta gäller också massrörelser från syd. De gör en tydlig distinktion mellan WTO, G8 och andra institutioner som de ser som illegitima men FN själv ses som legitimt trots dess tillkortakommanden.

Tord Björk

Aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner